bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Informacja dla hodowców zwierząt

03.04.2019

 W gospodarstwie, na użytek własny, można dokonać uboju cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz oraz drobiu, zajęczaków w dowolnym wieku.

Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny i nie może być sprzedawane.

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:
1) zdrowe; 2) które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom, mającym zastosowanie do danych zwierząt, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; ,
3) po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, posiadacz zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Mięso świń poddanych ubojowi, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni przez urzędowego lekarza weterynarii.
Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:
- niezwłocznie po uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane.

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających
rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
- wieku zwierzęcia;
- miejscu pochodzenia zwierzęcia;
- części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

W przypadku świń domowych pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej, a łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

W zależności od wyniku badania otrzymuje się:
- albo zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii w przypadku gdy nie stwierdzono włośni,
- albo decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku stwierdzenia włośni.

Mięso świń poddanych ubojowi nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia.
Zaświadczenie trzeba zachować, by można było je okazać w przypadku kontroli.

Rolnik dokonujący uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny musi dopełnić obowiązku:
1) zgłoszenia tego faktu do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od daty zdarzenia,
2) dokonania zwrotu paszportu zwierzęcia z uboju w gospodarstwie do biura powiatowego w przypadku bydła,
3) odnotowania uboju w prowadzonej księdze rejestracji stada dla danego gatunku w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.


Nieprzestrzeganie zasad określonych w obowiązujących aktach prawnych skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszeni przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017, poz. 1182).


- od 100 zł do 2000 zł - za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny


Badanie na obecność włośni w mięsie świń i dzików można wykonać na terenie m. Opola i powiatu opolskiego w niżej wymienionych pracowniach:


1. Zakład Usług Weterynaryjnych
lek. wet. Krzysztof Bielawski
Wydrowice 44
49-100 Niemodlin
Tel. 604 136 642


2. Przychodnia Weterynaryjna
lek. wet. Estera Król
lek. wet. Gerard Król
Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 3
46-070 Komprachcice
Tel. 604 887 017, 604 276 229


3. Gabinet Weterynaryjny – punkt przyjęcia próbek
lek. wet. Izabela Król
ul. Zamiejska 7
45-846 Opole
Tel. 608 499 882

4. „GAMWET” – Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Marian Lakota
ul. Krótka 1
46-040 Ozimek
Tel. 602 628 438

Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 03.04.2019

Dokument oglądany razy: 469
« inne aktualności