bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Informacja dla hodowców bydła

18.12.2019

Przedmiotowy program jest dobrowolny i został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.


Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.


Program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 roku.


Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado bydła zostało objęte programem.
W ramach programu próbki do badań laboratoryjnych są pobierane i przesyłane przez lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową opiekę nad gospodarstwem
pochodzenia.


Przed rozpoczęciem realizacji programu posiadacz bydła przekazuje powiatowemu
lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca położenia gospodarstwa, w którym
znajduje się stado bydła, które będzie objęte programem, imię, nazwisko i numer
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który będzie pobierał próbki do badań laboratoryjnych. Posiadacz bydła niezwłocznie informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdej zmianie w tym zakresie.
W programie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149).
Programem zostaną objęte tylko te stada bydła, które zgłosił posiadacz bydła uczestniczący w programie.


Posiadacz bydła chęć uczestnictwa w programie zgłasza lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem. Lekarz weterynarii opiekujący się stadem przekazuje tę informację do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada, który prowadzi ewidencję stad objętych programem w danym powiecie.


Nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu.
Posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie. Rezygnację tę posiadacz zgłasza w formie pisemnej lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.
Lekarz weterynarii opiekujący się stadem o rezygnacji posiadacza bydła z uczestnictwa w programie informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada.


Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.
W celu potwierdzenia wyników realizacji programu, powiatowy lekarz weterynarii zakłada kartę zdrowia bydła dla każdej sztuki bydła w stadzie i przekazuje ją posiadaczowi bydła przystępującemu do programu, który ją uzupełnia.


Karta zdrowia bydła może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Karty zdrowia bydła uzupełnia i aktualizuje, we współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, oraz przechowuje posiadacz bydła co najmniej do dnia wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji administracyjnej o uznaniu stada bydła za wolne od IBR/IPV oraz od BVD MD.


Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem.
W konsekwencji stada te będą spełniały wymagania dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD.


Poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD wpłynie również pozytywnie na ekonomikę hodowli bydła w stadach objętych programem przez ograniczenie strat bezpośrednich i pośrednich wynikających z występowania
choroby, tj. ograniczenie poronień i strat związanych ze zwiększoną śmiertelnością
zwierząt, zwiększenie mleczności krów czy zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem zwierząt, a także przez wzrost konkurencyjności bydła pochodzącego ze stad wolnych od IBR/IPV i/lub BVD MD oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.


Powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje realizację programu w zakresie spełniania przez stada bydła objęte programem warunków weterynaryjnych określonych w załączniku III do decyzji 2004/558/WE, w tym przede wszystkim w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z realizacją programu. Powiatowy lekarz weterynarii po stwierdzeniu spełnienia tych wymagań uznaje stado bydła, w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek posiadacza bydła, za wolne od IBR/IPV oraz BVD MD.


W związku z faktem, iż nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu, należy do dnia 31 grudnia 2019 roku zgłosić gotowość do przystąpienia do programu zgodnie z ww. zasadami.

Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 18.12.2019

Dokument oglądany razy: 377
« inne aktualności