bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu (WIW), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, nr tel. 77 54 17 161, adres e-mail; piw.opole@wiw.opole.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Powiatowymm Inspektoracie Weterynarii w Opolu są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail:rodo@apawlowicz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja statutowych zadań jednostki w interesie publicznym, w tym w szczególności przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE. Szczegółowe zadania Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to; art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez WIW na podstawie umowy), art.6 ust.1 lit. c. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez WIW na podstawie obowiązku prawnego) oraz art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań realizowanych przez WIW w interesie publicznym).

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są organom publicznym oraz zaufanym podmiotom, z którymi WIW posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług, przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) danych
prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych może być:

-wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z odpowiednich przepisów prawa
warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług;
-dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 10.12.2018
Podpisał: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Dokument z dnia: 12.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 928