bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 10.05.2019 z powodu:
informacja przeniesione do przydatne informacje

WAŻNE INFORMACJE

ŚWIADECTWA ZDROWIA ŚWIŃ

Urzędowi lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania świadectw zdrowia, w które obowiązkowo zaopatruje się świnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na terenie powiatów opolskiego grodzkiego i ziemskiego.

Lekarze uprawnieni do wystawiania świadectw zdrowia

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT - USTAWA

UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT "NIEBEZPIECZNYCH"

Utrzymywanie żywych zwierząt z gatunków niebezpiecznych przepisom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj Dz.U.2018, poz. 142 ze zm.) a w szczególności art. 73, na podstawie którego dnia 3 sierpnia 2011 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 173 poz.1037) >>>

UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT "EGZOTYCZNYCH"

Utrzymywanie zwierząt egzotycznych podlega przepisom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj Dz.U.2018, poz. 142 ze zm.)
W tym między innymi Art. 64.
1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
2. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) ogrodów zoologicznych;
2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1;
3) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
5. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Pozostałe informacje, w tym na temat wniosku znaleźć można w Ustawie o ochronie przyrody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu wydaje dokument potwierdzający urodzenie zwierzęcia w zarejestrowanej hodowli na wniosek właściciela zwierzęcia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu zwierzęcia/zwierząt
w hodowli


Do wniosku o wydanie "Urzędowego świadectwa urodzenia w hodowli zwierzęcia podlegającego ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych " należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Opola >>> opłaty skarbowe

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE PRZY WYJEŹDZIE ZE ZWIERZĘCIEM TOWARZYSZĄCYM ZA GRANICĘ POLSKI?

Ważne: tatuaże były metodą identyfikacji zwierząt towarzyszących przemieszczanych pomiędzy krajami Unii do dnia 3 lipca 2011 r. aktualnie jedyną obowiązującą podczas przemieszczania, metodą znakowania psów, kotów i fretek jest wprowadzenie mikroczipu.

Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed w/w datą, mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

CO ZROBIĆ, GDY UGRYZIE PIES?1. Należy ustalić, kto jest właścicielem zwierzęcia.
2. Osoba pogryziona powinna zgłosić sie do lekarza medycyny.
3. Właściciel zwierzęcia, w przypadku powiatu opolskiego, powinien zgłosić się z psem do jednego z lekarzy weterynarii wymienionych w WYKAZIE LEKARZY WETERYNARII UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA DOCHODZENIA EPIZOOTYCZNEGO ORAZ OBSERWACJI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W REJONIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU , w celu przeprowadzenia dochodzenia epizootycznego oraz podjęcia przez lekarza weterynarii decyzji o ewentualnej obserwacji zwierzęcia.
4. Koszty przeprowadzenia dochodzenia epizootycznego i obserwacji zwierzęcia, wraz z wydaniem stosownego zaświadczenia są ponoszone przez budżet państwa.

CO ZROBIĆ,  GDY PADNIE ZWIERZĘ GOSPODARSKIE: BYDŁO, OWCA LUB KOZA?


1. Zgodnie z art. 42 ust. 1a. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje Powaitowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. Od poniedziałku do piatku w godzinach od 7 do 15 pod numerem telefonu: 77 54 17 161.

2. Po zgłoszeniu do PLW  - właściciel (posiadacz) zwierzęcia powiadamia Zakład Utylizacyjny, celem odbioru sztuki padłej.

3. Koszty  pobrania prób do badań  są ponoszone przez budżet państwa.Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 15.04.2019
Podpisał: Ewa Rossmann
Dokument z dnia: 11.02.2011
Dokument oglądany razy: 12 402
Wersja do druku