bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 21.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Inspektoratu

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 01.06.2008
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opolu dla strony http://www.piw.opole.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa http://www.piw.opole.pl/ spełnia wymagania w 80,1%.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
• Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
• Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• odpowiednia struktura/hierarchia nagłówków;
• mapa strony;
• tagi na stronie;
• zwiększone litery dla niedowidzących

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Genowefa Wolak, adres e-mail: sekretariat@piw.opole.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 54 17 161.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu znajduje się przy ul. Wrocławskiej 179, 45-836 Opole. Budynek jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne i boczne. Obydwa wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne z portiernią.
2. Sekretariat Inspektoratu znajduje się na trzecim piętrze, 8 metrów w prawo od klatki schodowej. W budynku brak windy oraz toalet dla osób niepełnoprawnych. Brak również tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń.
3. Przed budynkiem parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
4. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do pomieszczeń Inspektoratu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
6. W siedzibie Inspektoratu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 21.10.2020
Podpisał: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Dokument z dnia: 21.10.2020
Dokument oglądany razy: 1 510