bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Wyznaczenia 2024

WYZNACZENIA 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu na podstawie Rozdziału VII pkt. 1 Instrukcji Nr GIWpr.0200.1.22.2020 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób do wykonywania niektórych czynności w związku z art. 16 ust. 1, 2, 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. 2022.2629 z dn. 2022.12.15)


Ogłasza nabór lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania następujących czynności:

1. Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu opolskiego i Opola – miasta na prawach powiatu.

2. Wykonywania czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań klinicznych zwierząt, ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, pobierania próbek do badań, sekcji zwłok zwierzęcych na terenie powiatu opolskiego i Opola – miasta na prawach powiatu.

3. Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139 z 30.04.2004, str.55, z późn.zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str.14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt.

4. Sprawowania nadzoru nad ubojem, rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w Animex Foods Sp. z o.o., Oddział w Opolu, ul. Drobiarska 4, 45-410 Opole.

Nabór wyznaczenia przewiduje 11 lekarzy weterynarii - warunek niezbędny - praca w ostatnim roku w zakładzie drobiowym posiadającym lub ubiegającym się o uprawnienia do eksportu na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


5. Prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu opolskiego i Opola – miasta na prawach powiatu.

6. Wykonywania niektórych czynności pomocniczych: sprawdzanie podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa.

Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

1. Wniosek

2. Oświadczenie zleceniobiorcy

3. Oświadczenie

4. Oświadczenie o braku konfliktu

Pozostałe dokumenty w/g przytoczonej instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii.

Instrukcja

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż komplet dokumentów należy złożyć osobiście do dnia 8 grudnia 2023 roku do sekretariatu Inspektoratu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZNACZENIA 2023 - ARCHIWUM

Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie - dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych.

1. Wniosek

2.  Oświadczenie zleceniobiorcy

3.  Oświadczenie

4.   Oświadczenie o braku konfliktu

Pozostałe dokumenty w/g przytoczonej instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii.

Instrukcja


Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż komplet dokumentów należy złożyć osobiście do dnia 14 listopada 2022 roku do sekretariatu Inspektoratu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZNACZENIA 2022 - ARCHIWUM

Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie - dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek

2. Oświadczenie Zleceniobiorcy

3. Oświadczenie

4. Oświadczenie o braku konfliktu

Pozostałe dokumenty w/g przytoczonej instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii.

Instrukcja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZNACZENIA 2021 - ARCHIWUM

Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie  - dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 4 grudnia 2020 roku.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek

2. Oświadczenie

Pozostałe dokumenty w/g przytoczonej instrukcji  Głównego Lekarza Weterynarii.

InstrukcjaOpublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 15.11.2023
Podpisał: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Dokument z dnia: 23.11.2020
Dokument oglądany razy: 4 028